Videos

Danh Từ Là Gì? Định Nghĩa, Đặc Điểm Và Ví Dụ

Danh từ là một loại từ rất quan trọng trong tiếng Việt. Danh từ dùng để chỉ người, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc cảm xúc. Danh từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong câu, chẳng hạn như chủ ngữ, tân ngữ hoặc tân ngữ.

Danh từ là gì?

Định nghĩa danh từ

Danh từ là một loại từ dùng để chỉ người, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc cảm xúc. Danh từ trả lời cho câu hỏi “ai?” hoặc “cái gì?”.

Ví dụ:

Danh từ Trả lời cho câu hỏi
Bác sĩ Ai?
Ngôi nhà Cái gì?

Đặc điểm của danh từ

Danh từ có thể đứng một mình hoặc kết hợp với các loại từ khác để tạo thành cụm danh từ. Danh từ có thể thay đổi hình thái để thể hiện số lượng, giới tính hoặc sở hữu.

Ví dụ:

 • Bác sĩ (số ít) -> Các bác sĩ (số nhiều)
 • Ngôi nhà (giới tính chung) -> Ngôi nhà của tôi (sở hữu)

Các loại danh từ

Danh từ riêng và danh từ chung

Danh từ riêng dùng để chỉ một người, địa điểm hoặc sự vật cụ thể. Danh từ chung dùng để chỉ một nhóm người, địa điểm hoặc sự vật.

Ví dụ:

Danh từ riêng Danh từ chung
Hà Nội Thành phố
Nguyễn Văn A Người đàn ông

Danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng

Danh từ cụ thể dùng để chỉ những người, sự vật, địa điểm mà ta có thể nhìn thấy hoặc chạm vào. Danh từ trừu tượng dùng để chỉ những khái niệm, cảm xúc hoặc trạng thái không thể nhìn thấy hoặc chạm vào.

Ví dụ:

 • Bàn ghế (danh từ cụ thể)
 • Tình yêu (danh từ trừu tượng)
 • Niềm vui (danh từ trừu tượng)

Cách sử dụng danh từ

Danh từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong câu. Danh từ có thể là chủ ngữ, tân ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ.

Ví dụ:

 • Chủ ngữ: Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.
 • Tân ngữ: Tôi yêu ngôi nhà của mình.
 • Tân ngữ: Tôi tặng hoa cho mẹ.
 • Bổ ngữ: Ngôi nhà này rất đẹp.

Ngoài ra, danh từ còn có thể kết hợp với các loại từ khác để tạo thành cụm danh từ. Cụm danh từ có thể đóng vai trò như một danh từ trong câu.

Ví dụ:

 • Cụm danh từ: Ngôi nhà của tôi
 • Vai trò trong câu: Tân ngữ

Bài tập về danh từ

Tìm danh từ trong câu

Tìm tất cả các danh từ trong câu sau:

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.

Trả lời:

Phân loại danh từ

Phân loại các danh từ sau thành danh từ riêng và danh từ chung:

Danh từ riêng Danh từ chung
Hà Nội Thành phố
Nguyễn Văn A Người đàn ông

Đặt câu với danh từ

Đặt một câu với mỗi danh từ sau:

 • Ngôi nhà
 • Tình yêu
 • Niềm vui

Trả lời:

 • Ngôi nhà của tôi rất đẹp.
 • Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất trên đời.
 • Niềm vui giúp cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn.

Lời kết

Trên đây là những kiến thức cơ bản về danh từ trong tiếng Việt. Hiểu rõ về danh từ sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Việt chính xác và hiệu quả hơn. Chúc bạn học tốt!

Disclaimer:This article has been generated by artificial intelligence (AI) and may not be 100% accurate or reflect the human point of view. The published images are not generated by AI. The information provided is for informational purposes only and should not be considered professional advice. It is recommended to verify the accuracy of the data and consult experts in case of doubts or need for specific information. We are not responsible for any damage, loss or injury that may result from the use of this information,No type of video or photographic file is shared or disseminated without consent.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button